Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΣΕ ΦΩΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ (22/6/1945)

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 22.06.1945

ΣΕ ΦΩΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Σοβαρότατες αποκαλύψεις ανώτερου αξιωματικού προς το σ. Ζαχαριάδη

Δημοσιεύουμε πιο κάτω γράμμα του σ. Ζαχαριάδη και βαρυσήμαντες αποκαλύψεις σ’ αυτόν ανώτερου αξιωματικού του Στρατού.

Αγαπητέ «Ριζοσπάστη»,

Σου στέλνω να δημοσιεύσεις ένα γράμμα που μου έστειλε ένας φίλος, ανώτερος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. Ο επιστολογράφος είναι απόλυτα αξιόπιστος και έντιμος και αυτά που καταγγέλει μπορούν να θεωρηθούν επίσης και απόλυτα εξακριβωμένα και θετικά. Επειδή, λοιπόν, δημιουργείται άμεσα σοβαρή κατάσταση που πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε καινούργιες τυχοδιωκτικές εσωτερικές και εξωτερικές περιπέτειες, σε παρακαλώ να δημοσιεύσεις αμέσως το γράμμα αυτό και, αν είναι δυνατό, σε παράρτημα. Πρέπει να καταγγελθούν αμέσως στον Ελληνικό Λαό οι καινούργιες αντεθνικές ενέργειες των αντιδραστικών αναρχικών της δεξιάς που δεν εννοούν να αφήσουν την Ελλάδα και το Λαό να ζήσει και δουλέψει σε ενότητα, ησυχία, και τάξη για να γιατρέψει τις βαθιές πληγές του και να καταπιαστεί απερίσπαστα στο δύσκολο έργο της ειρηνικής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της χώρας. Ο Λαός ας αγρυπνεί !

Αθήνα 21 Ιούνη 1945

Με χαρά

Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Το γράμμα του ανώτερου αξιωματικού του στρατού

Κύριε Ζαχαριάδη,

Θεωρώ πατριωτικόν μου καθήκον όπως καταγγείλω τα κάτωθι. Κατά παρεξήγησαν τυγχάνω μέλος του Στρατιωτικού Συνδέσμου υπό τους κ.κ. Βεντήρην και Λιώσην. Η δραστηριότης του ως άνω Στρατιωτικού Συνδέσμου συγκεντρώνεται κατά τας τελευταίας ημέρας εις τα κάτωθι: Έχουν δώσει εις κίνησιν όλα τα εις την διάθεσίν των ευρισκόμενα μέσα και χρησιμοποιούν καταλλήλως και παρεκτροπάς ανευθύνων αλβανικών συμμοριών κατά του ελληνικού στοιχείου Βορείου Ηπείρου, ίνα δημιουργήσουσιν ατμόσφαιραν αμέσου στρατιωτικής εισβολής εις Β. Ήπειρον και Αλβανίαν. Προς τον σκοπόν αυτόν συμπληρούνται και σχετικαί στρατιωτικαί συγκεντρώσεις και προετοιμασίαι κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων. Εκ συζητήσεων διεξαγομένων μεταξύ των ανωτάτων παραγόντων του Στρατιωτικού Συνδέσμου δύναται τις να συμπεράνει τα εξής: Πρώτον, η όλη δράσις των τρομοκρατικών ομάδων της δεξιάς εις το εσωτερικόν της χώρας αποσκοπεί την διατήρησιν και υπόθαλψιν ατμοσφαίρας ανησυχιών και αστάθειας εις την χώραν μας και την ωρίμανσιν της ανάγκης δυναμικών επεμβάσεων. Δεύτερον, η δυναμική αυτή επέμβασις θα στρέφεται κατά των δημοκρατικών της αριστεράς, εναντίον των οποίων σκηνοθετούνται αποδείξεις ότι δήθεν τρομοκρατούν την ύπαιθρον, δρουν αντεθνικώς εις το Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα, ότι συνεργάζονται με τας αλβανικάς αρχάς. Προς τον σκοπόν αυτόν σκηνοθετούν την δήθεν μετάβασιν του Άρη Βελουχιώτη εις Αλβανίαν και τας δήθεν συνεννοήσεις του με την αλβανικήν Κυβέρνησιν. Τρίτον, η δια του τύπου, ραδιοφώνου κλπ όξυνσις των ελληνοαλβανικών σχέσεων αποβλέπει εις την δημιουργίαν καταλλήλου εσωτερικής και διεθνούς ατμοσφαίρας δια την δικαιολόγησιν δυναμικών επεμβάσεων εις Αλβανίαν. Τον σκοπόν αυτόν, δηλαδή την δημιουργίαν καταλλήλου ατμοσφαίρας, εξυπηρετεί και η συζήτησις εις την συνταγματικήν επιτροπήν επί των Εξωτερικών επί του Βορειοηπειρωτικού και των καταγγελιών περί διώξεων και σφαγών τας οποίας υφίστανται οι Έλληνες Βορείου Ηπείρου, καθώς και το αναγγελθέν διάβημα της Κυβερνήσεως προς τους συμμάχους. Η Κυβέρνησις, καθώς εμφαίνεται και εκ των δημοσιεύσεων του τύπου, έχει καταλήξει ήδη εις συγκεκριμένας αποφάσεις, αίτινες τηρούνται μυστικαί. Αι συγκεκριμέναι αυταί αποφάσεις σχετίζονται, όπως ετονίζετο εις τους κύκλους του Στρατιωτικού Συνδέσμου, και με τας σχετικάς συγκεντρώσεις εις την ελληνοαλβανικήν μεθόριον. Τέταρτον, μόλις τερματισθούν αι προετοιμασίαι θα γίνει εισβολή εις Αλβανίαν. Ταυτοχρόνως θα κηρυχθεί η Ελλάς εις κατάστασιν πολιορκίας, με άμεσον επακόλουθον την διενέργειαν σφαγών κατά των ηγετών και οπαδών της άκρας αριστεράς. Οι σχετικοί κατάλογοι προγραφών περιλαμβάνουν δεκάδας τινάς χιλιάδων. Πέμπτον, επί κεφαλής του στρατού, όστις θα εισβάλει εις Αλβανίαν, θα επιζητηθεί να τεθεί ο Βασιλεύς Γεώργιος, όστις θα αφιχθεί εγκαίρως αεροπορικώς. Έκτον, οι υπεύθυνοι ανώτατοι κύκλοι του Στρατιωτικού Συνδέσμου ισχυρίζονται, άνευ πολλού δισταγμού και δια να τονώσουν το ηθικόν των οπαδών των, ότι ωρισμένοι δήθεν κύκλοι του εξωτερικού ευνοούν και ενθαρρύνουν τας προθέσεις αυτάς. Προς τον σκοπόν τούτον ισχυρίζονται προσέτι ότι πραγματοποιείται ήδη συγκέντρωσις φιλικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων (προφανώς αγγλικών) καθώς και βοηθητικών υπηρεσιών εις Κέρκυραν.

Θεωρώ πατριωτικόν μου καθήκον την γνωστοποίησιν προς υμάς των ως άνω συγκεκριμένων στοιχείων, εκφράζων προς υμάς την υψηλήν εκτίμησίν μας.

Αθήνα, τη 20 Ιουνίου 1945

.............................................

Αντισυνταγματάρχης πεζικού

Δηλώσεις του σ. Ζαχαριάδη

Συντάκτης μας ρώτησε συμπληρωματικά το σ. Ζαχαριάδη τα παρακάτω:

Ερώτηση: Πως κρίνεις σ. Ζαχαριάδη αυτά που διαδίδει ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ότι ξένοι παράγοντες, προφανώς αγγλικοί, υποστηρίζουν τις ενέργειες του Στρατιωτικού Συνδέσμου για εισβολή στη Β. Ήπειρο και εσωτερικό πραξικόπημα;

Απάντηση: Δε μπορεί κανείς ν' αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι ορισμένοι αντιδραστικοί κύκλοι του εξωτερικού, αγγλικοί ίσως, και άλλοι φιλοφασιστικοί που έχουν κάθε συμφέρον σε διεθνείς και τοπικές ανωμαλίες να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Με τις ενέργειες αυτές αποβλέπουν στο να δυσχεραίνουν το συμμαχικό έργο της ειρήνης και να δηλητηριάζουν τις σχέσεις των τριών μεγάλων φίλων μας.

Ερώτηση: Μπορούμε να υποθέσουμε ότι και επίσημοι κύκλοι του εξωτερικού υποβοηθούν είτε ανέχονται τις πιο πάνω προθέσεις του Στρατιωτικού Συνδέσμου;

Απάντηση: Από τα στοιχεία που κατέχω ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορώ ακόμα να το ισχυρισθώ απόλυτα αν και πολλοί επιμένουν ότι η ξενική αυτή ανοχή και ενθάρρυνση είναι ολοφάνερη.

Ερώτηση: Σε ποιο τελικό συμπέρασμα καταλήγετε;

Απάντηση: Ότι όλος ο Λαός και συνασπισμένος ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος πρέπει σε συνεννόηση και με τους τρεις Μεγάλους Συμμάχους μας, ν' αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις αντεθνικές και καταστρεφτικές αυτές ενέργειες της άκρας δεξιάς. Ο Λαός ας αγρυπνεί. Νομίζω ότι όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας πρέπει να δεχθεί την πρόταση που έγινε από την Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. να συγκληθεί σύσκεψη των αντιπροσώπων όλων των κομμάτων για να συζητηθεί το ζήτημα των εθνικών μας διεκδικήσεων για να τεθεί φραγμός στις ενέργειες των ανεύθυνων. Και ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος πρέπει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να καταλήξει στη μόνη διέξοδο που απαιτεί η κρίσιμη στιγμή. Να σχηματισθεί άμεσα υπεύθυνη αντιπροσωπευτική κυβέρνηση απ' τα κόμματα της τάξης, ησυχίας και ειρήνης που με πυγμή και απόφαση θα μπάσει την Ελλάδα στο δρόμο της ομαλότητας και εργασίας. Δεν πρέπει να αμφιβάλουμε ότι οι τρεις Μεγάλοι Φίλοι και Σύμμαχοί μας, Αγγλία, Αμερική και Ρωσία θα μας βοηθήσουν σ' αυτό το ειρηνικό δημιουργικό έργο.

----------

Μια απάντηση

-----------

Υπεύθυνος σύντροφος της καθοδήγησης του Κ.Κ.Ε. μας ανακοίνωσε τα παρακάτω:

Μόλις έφτασε ο κ. Μπερτολής απ' το Σικάγο των γκάγκστερς άρχισε να εφαρμόζει τις μέθοδές τους. Έτσι η «Βραδυνή» έγραψε χθες ότι «το Π.Γ. του Κ.Κ.Ε. κατά τας τελευταίας αυτού συνεδριάσεις αποφάσισεν όπως ανασυγκροτηθεί ο Ε.Λ.Α.Σ.» και άλλα πολλά, που δε συμμαζεύονται.

Είναι ολοφάνερο, ότι η πρόκληση αυτή είναι μονάχα ένας κρίκος στην ατελείωτη αλυσίδα από συκοφαντίες, που γιομίζουν τις τελευταίες ήμερες τον αντιδραστικό τύπο και που για μοναδικό σκοπό έχουν τούτο δω. Θέλουν κάτω απ' τις συκοφαντίες αυτές να κρύψουν και να καλύψουν την τρομοκρατική δράση των συμμοριτών της δεξιάς. Αυτές παρουσιάζουν την Ελλάδα, μοναδική χώρα στην Ευρώπη, σα φασιστική ζούγκλα. Μα είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι το «κόλπο» τους θα πετύχει. Για το δημοκρατικό κόσμο της χώρας μας και του εξωτερικού είναι πια συνείδηση ότι η μοναρχοφασιστική πανούκλα στην Ελλάδα έχει γίνει εστία χιτλερικής μόλυνσης και για όλη την Ευρώπη. Επιδιώκει να δηλητηριάσει τη δημοκρατική ειρήνη και την αντιφασιστική συνεργασία των λαών στην Ευρώπη γενικά και στα Βαλκάνια ιδιαίτερα. Οι χθεσινές αποκαλύψεις που έκανε ο «Ριζοσπάστης» με το παράρτημά του δείχνουν πεντακάθαρα που βρίσκεται η σφηκοφωλιά. Και ο κ. Ζακηθινός, υφυπουργός του χαλκείου των αντισοβιετικών εμπνεύσεων για τον τύπο της αντίδρασης, αντί να γελοιοποιείται με τις δηλώσεις του, ας αποδείξει την καλή του θέληση με μια αποφασιστική χειρονομία, που θα σκουπίσει απ' τον ελληνικό τύπο κάθε αντισοβιετική ασχήμια και θα δώσει τον τόνο για μια προσπάθεια φιλικής κατανόησης με τη Ρωσία απ' τις στήλες του.

Για νομίζει, ότι η προχθεσινοβραδυνή επιδρομή πούκαναν οι κρατικοί χίτες ενάντια στο θέατρο όπου παίζεται έργο σοβιετικού συγγραφέα, ότι κι αυτό είναι προσπάθεια της αριστεράς που «τείνει να εμφανίσει την χώραν διαπνεομένην από αντισοβιετικά φρονήματα»;

Έντονο διάβημα του Ε.Α.Μ

Οι αντιπρόσωποι του πολιτικού συνασπισμού των Κομμάτων του Ε.Α.Μ προέβησαν χθες το μεσημέρι σε εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στον υπουργό των Εσωτερικών για την αποχαλίνωση της τρομοκρατίας των μοναρχικών συμμοριών τόσο στην Αθήνα όσο και στις επαρχίες. Εζήτησαν άμεσα και δραστικά μέτρα για την προστασία της ησυχίας και της τάξης.

Τελικά υπογράμμισαν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βλέπει με απάθεια την έκρυθμη αυτή κατάσταση και ότι τα μελή της κυβέρνησης έχουν τόσο πολιτικές όσο και προσωπικές ευθύνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: